Βιδιανό Διαμαντάκης

12,98

100% Βιδιανό

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Κρήτη

Κατηγορία:

 

Νεανικι εμφάνιςθ με ελαφρϊσ πράςινθ χροιά και μια μζτρια ζντονθ απόχρωςθ χρυςοφ. Αρκετά φρζςκο ςτθ μφτθ με νότεσ φρζςκων φροφτων όπωσ εςπεριδοειδι, βερίκοκο, κυδϊνι, αχλάδι, πεπόνι αλλά και ξθρϊν καρπϊν κυρίωσ αμυγδάλου. Χαρακτθριςτικι ελαιϊδθ υφι και μοναδικι οξφτθτα.

Σερβίριςμα/Συνοδεία

Σερβίρεται ςε κερμοκραςία 10-12οC και μπορεί να ςυνοδεφςει μεγάλη ποικιλία φαγθτϊν όπωσ πουλερικά, ψάρια (λιπαρά, άπαχα), καλαςςινά, χορταρικά, ηυμαρικά με ελαφριζσ ςάλτςεσ.